Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna
– komunikacja elektroniczna (formularze kontaktowe, e-mail)

Szanowni Państwo,
w związku z regulacjami zawartymi w: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w wiadomości e-mail/formularzu rejestracyjnym/kontaktowym jest: naw-went.pl – NAW-WENT Przemysław Lubowicki ul. Saint Vallier 6B/20, 44-200 Rybnik, NIP: 6422965289, REGON: 384118600 zwany dalej: „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a) w formie pisemnej na adres: ul. Saint Vallier 6B/20, 44-200 Rybnik
b) telefonicznie pod numerem: +48 795 677 671
c) pocztą elektroniczną na adres: naw-went@wp.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania przesyłanych danych jest zgoda przesyłającego, niezbędna celem przedstawienia naszej oferty i informacji jej dotyczących.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych powyżej.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przedstawienie wymaganych informacji będzie niemożliwe.

6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu odwołania złożonej oferty czy wycofania wyrażonej zgody.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w sposób identyczny jaki przewidziano dla wysłania zapytania ofertowego.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.